Bewonersraad

De bewoners met een beperking van Zorghuis Alblasserwaard doen voor alle functies in hun leven en tevens voor de duur van hun leven een beroep op anderen die hen de juiste zorg en begeleiding kunnen bieden. Begeleid wonen in een leefgroep vormt de grondslag van een dorpsgemeenschap. Hieruit vloeit voort dat de bewoners van een dorp dus ook niet cliënten, maar bewoners genoemd worden. Zij kunnen op verschillende manieren meepraten en meebesluiten over de verleende zorg. Op basis van de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is bij de start van onze zorginstelling een bewonersraad ingesteld. Deze heeft de bevoegdheid te adviseren over diverse zwaarwegende besluiten. Op een aantal terreinen is de leiding van het Zorghuis verplicht om het advies van de bewonersraad te vragen, bijvoorbeeld over de voeding, de gezondheid, recreatie, kwaliteitsbewaking en klachtenprocedures. Door de ernst van hun handicap zijn de bewoners niet altijd zelf in staat medezeggenschap uit te oefenen. Wettelijke vertegenwoordigers van bewoners of bewoners zelf zijn daarom benoemd in de bewonersraad om aldus deze algemene belangen van de bewoners te vertegenwoordigen. De bewonersraad bestaat uit een vijftal leden, waarin een voorzitter, een drietal bewoners en een begeleider zitting hebben. Regelmatig heeft de bewonersraad woongesprekken met de voltallige bewoners van Zorghuis Alblasserwaard.

Huidige bezetting bewonersraad

Piet de Mik (Voorzitter Stichting Vrienden Zorghuis Alblasserwaard)
Angèle (Bewoner)
Roy (Bewoner)
Nikki (Begeleider)
Vacature (Bewoner)