Algemene Voorwaarden van Zorghuis Alblasserwaard C.V., gevestigd aan de Rivierdijk 747, 3361 BV te Sliedrecht (Zuid-Holland), KvK-nummer 61381764, gedeponeerd te Rotterdam op 04-03-2016.

 

1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Zorghuis Alblasserwaard C.V., (hierna: ‘Zorghuis’) en haar zorgvragers en voorts alle aanbiedingen van Zorghuis aan haar zorgvragers.

1.2 Iedere natuurlijke persoon, al dan niet vertegenwoordigd door diens bewindvoerder, voogd, ouder, curator, mentor of andere feitelijke belangenbehartiger, die een zorgovereenkomst wil sluiten of gesloten heeft met Zorghuis of nadien als erfgenaam of rechtverkrijgende kan worden beschouwd, wordt als zorgvrager aangemerkt (hierna: de ‘Zorgvrager’). Daarnaast kan Zorghuis ook met rechtspersonen en/of personenvennootschappen overeenkomsten sluiten, dewelke tevens als Zorgvrager zullen worden aangemerkt.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt met ‘Indicatiebesluit’ bedoeld: het besluit van een wettelijk bevoegd indicatieorgaan, waarin de zorgbehoefte van een bepaalde aard, omvang en duur is vastgelegd en in welke mate Zorgvrager in aanmerking komt voor een functioneel omschreven AWBZ-WLZ-WMO zorgaanspraak.

1.4 Deze algemene voorwaarden omschrijven als ‘Zorgovereenkomst’, iedere overeenkomst die Zorghuis sluit met de Zorgvrager voor één of meerdere van de volgende diensten: hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, tijdelijk verblijf (logeeropvang), vervoer en bemiddeling met derde partijen. Partijen stellen in overleg het pakket van diensten (hierna : de ‘Zorg ’) samen.

1.5 Elk aanvullend of nieuw / vervangend indicatiebesluit dat door de Zorgvrager aan Zorghuis wordt overlegd of met Zorghuis zal worden afgestemd, wordt geacht, al dan niet in combinatie met het vigerende Indicatiebesluit, het meest actuele Indicatiebesluit te omvatten.

1.6 De bepalingen in de Zorgovereenkomst prevaleren boven de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, in geval deze inhoudelijk met elkaar strijden.

1.7 Algemene voorwaarden van de Zorgvrager worden door Zorghuis niet erkend, tenzij deze door Zorghuis schriftelijk zijn aanvaard.

1.8 Voorafgaand aan het sluiten van de Zorgovereenkomst verstrekt Zorghuis aan de Zorgvrager een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden. De Zorgvrager gaat akkoord met deze algemene voorwaarden door ondertekening van de Zorgovereenkomst, waardoor deze algemene voorwaarden integraal onderdeel van de Zorgovereenkomst zijn geworden. Onder een ‘schriftelijk exemplaar’ verstaan partijen zowel een schriftelijke uitreiking, per fax verstuurd exemplaar alsmede een elektronische bijlage in e-mailcorrespondentie.

 1.9 Deze algemene voorwaarden kunnen door Zorghuis te eniger tijd worden gewijzigd. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking nadat deze aan de Zorgvrager schriftelijk zijn overhandigd. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen als geaccepteerd worden beschouwd, indien de Zorgvrager deze niet binnen 30 dagen na ontvangst zal hebben betwist. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen ook toepasselijk zijn op de vigerende zorgovereenkomsten met Zorgvrager.

2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders gemeld.

2.2 Onder ‘aanbiedingen’ worden tevens ‘offertes’ verstaan.

2.3 Zorghuis gaat uit van de juistheid en volledigheid van door de Zorgvrager te verstrekken informatie en verlangde dienstverlening, en zij zal haar aanbieding hierop baseren.

 3 Zorgovereenkomst

3.1 De Zorgovereenkomst komt tussen partijen tot stand door ondertekening ervan dan wel doordat Zorghuis begonnen is met het verlenen van Zorg. In het laatste geval geldt als ingangsdatum de datum van aanvang van de verlening van de Zorg.

3.2 De Zorgovereenkomst omvat tenminste de overeengekomen Zorg, inclusief deze algemene voorwaarden en tariefstellingen. Deze algemene voorwaarden worden op schriftelijke wijze gevoegd bij elk schriftelijk exemplaar van de Zorgovereenkomst.

3.3 Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door Zorghuis of dier personeel, of namens Zorghuis gedaan door vertegenwoordigers van Zorghuis, binden Zorghuis slechts indien deze door Zorghuis schriftelijk aan de Zorgvrager zijn bevestigd.

3.4 De inhoud van folders, algemene bedrijfsbrochures, webpublicaties en overig drukwerk binden Zorghuis niet, tenzij hiernaar in de Zorgovereenkomst tussen de Zorgvrager en Zorghuis uitdrukkelijk is verwezen.

3.5 De Zorgvrager kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van Zorghuis of dier personeel krijgt, indien deze geen directe betrekking hebben op de Zorgovereenkomst.

3.6 Zorghuis is te allen tijde gerechtigd de Zorg geheel of gedeeltelijk te laten verlenen door derden, waarvan de kosten aan de Zorgvrager zullen kunnen worden doorberekend conform een daartoe strekkende aanbieding.

3.7 De Zorgvrager verklaart jegens Zorghuis dat zij ten tijde van het aangaan van de

Zorgovereenkomst met Zorghuis, bevoegd is om deze overeenkomst te sluiten.

3.8 In de Zorgovereenkomst wordt, in aanvulling op de ontbindings- en beëindigingsmogelijkheden als omschreven in deze algemene voorwaarden, bepaald op welke wijze de Zorgovereenkomst door partijen kan worden beëindigd.

3.9 Annuleren van de Zorgovereenkomst, voor aanvang van de levering van Zorg, door de Zorgvrager is niet mogelijk.

 4 Werktijden

4.1 De werktijden, welke in de Zorgovereenkomst zijn omschreven, worden door Zorghuis bij benadering vastgesteld. Deze gaan in zodra de Zorgovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

4.2 Zorghuis spant zich in om tijdens de overeengekomen werktijden de Zorg te verlenen.

 4.3 Afwijking van de werktijden is geoorloofd, indien er sprake is van omstandigheden die Zorghuis niet bekend waren toen partijen de werktijden in de Zorgovereenkomst overeenkwamen, zoals maar hiertoe niet beperkt:

4.3.a gevallen van overmacht zoals omschreven in artikel 11.1;

4.3.b gerechtvaardigde absentie, zoals ziekte, van uitvoerend personeel van Zorghuis;

4.3.c later overeengekomen extra zorg die tot bijstelling van werktijden noopt;

4.3.d extra fysieke en/of sociale kenmerken en/of omstandigheden met betrekking tot de Zorgvrager die Zorghuis niet kende of redelijkerwijs niet kon kennen ten tijde van het sluiten van de Zorgovereenkomst.

 5 Legitimatie / Kredietwaardigheid

5.1 De Zorgvrager verplicht zich bij levering te kunnen legitimeren met een geldig

legitimatiebewijs en rekeningafschrift.

5.2 Zorghuis kan van de Zorgvrager verlangen dat hij zijn kredietwaardigheid aan Zorghuis aantoont. Zorghuis kan in dat geval van de Zorgvrager nadere zekerheid verlangen, zoals vooruitbetaling, automatische incasso of nadere borgstelling.

 6 Vergoeding

6.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief heffingen die van overheidswege zullen kunnen worden opgelegd. De door Zorghuis aan de Zorgvrager in rekening te brengen bedragen zullen, voor zover vereist, met verschuldigde omzetbelasting en heffingen worden verhoogd.

6.2 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het doen van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren. Zorghuis behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen of andere prijsbepalende factoren, haar prijzen jaarlijks te wijzigen.

6.3 Naast de vergoeding kunnen partijen ook overeenkomen dat Zorghuis kosten doorbelast aan de Zorgvrager, welke gespecificeerd zullen worden op elke aan de Zorgvrager te sturen factuur.

6.4 Voor zover niet anders overeengekomen, zijn de in de aanbieding en/of Zorgovereenkomst genoemde vergoeding en doorbelaste kosten in euro’s gesteld, exclusief omzetbelasting.

 7 Betaling

7.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de facturen van Zorghuis te geschieden binnen 14 dagen na de desbetreffende factuurdatum.

7.2 Betaling dient te geschieden à contant of op een door Zorghuis aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enige aftrek, korting of verrekening op een door Zorghuis aan te geven wijze. De op Zorghuis bank- of giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend als betalingsdag.

7.3 Zorghuis kan van de Zorgvrager een automatische incasso verlangen.

7.4 Geschiedt een betaling in strijd met het bepaalde in artikel 7.1 en 7.2 of met hetgeen met de Zorgvrager anderszins is overeengekomen, dan is de Zorgvrager van rechtswege zonder een uitdrukkelijke ingebrekestelling in verzuim en op grond daarvan gehouden tot vergoeding van alle daardoor op de vordering vallende bijkomende kosten, waaronder zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten als bedoeld in 6:96 BW en een kredietrente van 1% per maand, waarbij delen van maanden gelijk gesteld worden met hele maanden.

7.5 Wanneer de in artikel 7.4 genoemde kredietrente minder hoog is dan de wettelijke rente, geldt laatstgenoemde rente.

7.6 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Zorgvrager verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,―. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan genoemde 15%, dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

7.7 Als Zorghuis in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt, voor rekening van de Zorgvrager.

7.8 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Zorgvrager is aangevraagd of verleend, beslag op diens zaken of vorderingen wordt gelegd, de onderneming – indien het een rechtspersoon betreft - van de Zorgvrager wordt ontbonden of geliquideerd of, in geval de Zorgvrager een natuurlijke persoon is, een verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden. In het laatstgenoemde geval is voorts artikel 8.3 van toepassing.

7.9 Blijft de Zorgvrager ook na een door of vanwege Zorghuis gedane ingebrekestelling in verzuim, dan is Zorghuis gerechtigd de Zorgovereenkomst te ontbinden door een enkele schriftelijke verklaring en is de Zorgvrager, naast de in dit artikel genoemde kosten eveneens gehouden tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:277 BW, welke schade nu voor alsdan minimaal op een bedrag van € 500,― wordt gesteld, behoudens het recht van Zorghuis het meerdere in rechte te vorderen.

7.10 In behandeling genomen klachten en/of reclamaties geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 8 Opzegging / Beëindiging Zorgovereenkomst

8.1 Zorghuis kan de Zorgovereenkomst op schriftelijke wijze opzeggen aan de Zorgvrager in de volgende gevallen:

8.1.a in het geval zoals omschreven in artikel 7.9;

8.1.b in geval de Zorgvrager in ernstige mate en/of herhaaldelijk zijn verplichtingen op grond van het bepaalde in artikel 9, jegens Zorghuis weigert na te komen, waardoor Zorghuis niet kan instaan voor het uitvoeren van de Zorg op grond van de criteria als gesteld in artikel 10.1;

8.1.c de feitelijke zorgvraag heeft zich, in afwijking van het Indicatiebesluit, zodanig ontwikkeld, dat deze buiten de reikwijdte van de Zorg valt of dreigt te vallen en Zorghuis en de Zorgvrager blijken hieromtrent geen nadere afspraken te kunnen maken;

8.1.d indien de Zorgvrager een nieuw indicatiebesluit, als bedoeld in artikel 1.5 juncto artikel 9.4, niet aanvraagt. In dat geval zal Zorghuis door de Zorgvrager nimmer op grond van het bepaalde in artikel 13.6 aansprakelijk kunnen worden gesteld;

8.1.e op grond van zwaarwegende redenen, waardoor het leveren van de Zorg van Zorghuis in alle redelijkheid niet langer meer kan worden verwacht;

8.1.f in geval van surseance van betaling van Zorgvrager.

8.2 In de gevallen als omschreven in artikel 8.1.a tot en met 8.1.f bedraagt de opzegtermijn twee maanden, tenzij het geval dermate dringend is dat beëindiging per direct gerechtvaardigd is.

8.3 De Zorgovereenkomst eindigt automatisch in geval van overlijden van de Zorgvrager, in welk geval de Zorgvrager of diens erfgenamen gehouden zijn de laatste factuur betreffende die kalendermaand waarin de Zorgvrager nog leefde, te voldoen.

 9 Verplichtingen van de Zorgvrager

9.1 De Zorgvrager zal alle medewerking verlenen die nodig is om een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst door Zorghuis mogelijk te maken, zoals het verschaffen van toegang tot de woon-slaapkamer van de Zorgvrager, medewerking verlenen aan het ondergaan van de Zorg alsmede het aanleveren van alle noodzakelijke schriftelijke stukken.

9.2 De Zorgvrager staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de in artikel 9.1 bedoelde stukken.

9.3 Indien de wilsbekwame Zorgvrager ouder is dan 16 jaar, dan komt Zorghuis de verplichtingen jegens de Zorgvrager rechtstreeks na, voor elk onderdeel van de Zorgovereenkomst met betrekking waartoe de Zorgvrager wilsbekwaam is.

9.4 De Zorgvrager is gehouden zo spoedig mogelijk een nieuw indicatiebesluit bij het

indicatieorgaan aan te vragen, indien de zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze de grenzen van de geboden Zorg op basis van het Indicatiebesluit, op zodanige wijze onder- of overschrijdt, dat daardoor geen verantwoorde zorg meer kan worden geleverd.

 9.5 De Zorgvrager is gehouden Zorghuis terstond in te lichten over feiten en/of omstandigheden die voor de uitvoering van de Zorg van belang zijn.

 10 Verplichtingen van Zorghuis

10.1 Zorghuis is gehouden de Zorg overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en vigerende professionaliteitsnormen aan de Zorgvrager te leveren.

10.2 Zorghuis draagt zorg voor uitvoering van de Zorg ten behoeve van de Zorgvrager, zonder dat derden deze uitvoering kunnen gadeslaan, tenzij de Zorgvrager zulks van tevoren goedkeurt. Onder derden als in voorgaande volzin bedoeld, wordt niet verstaan diegenen:

10.2.a die voor uitvoering van de Zorg mede verantwoordelijk zijn;

10.2.b zonder welke uitvoering van één of meerdere onderdelen van de Zorg niet of minder mogelijk is;

10.2.c die de Zorgvrager vertegenwoordigden als bedoeld in artikel 1.2.

10.3 Desgevraagd geeft Zorghuis aan de Zorgvrager algemene, duidelijke en voor de Zorgvrager begrijpelijke informatie, welke betrekking heeft op alle handelingen ter zake van de Zorg, tenzij zulks zou leiden tot een ernstige benadeling van de Zorgvrager. In dat geval wordt bedoelde informatie verschaft aan een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 1.2 of een andere, bij de Zorgvrager betrokken vertrouwenspersoon, die bij Zorghuis bekend is.

10.4 Zorghuis verstrekt de in artikel 10.3 bedoelde informatie ook ongevraagd, indien het niet verschaffen van die informatie de Zorgvrager in ernstige mate zou schaden.

10.5 In geval van opzegging als bedoeld in artikel 8.1 zal Zorghuis naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve zorgaanbieder, indien blijkt dat de Zorgvrager hierbij moeilijkheden zal ondervinden.

 11 Overmacht

11.1 Zorghuis kan uitvoering van de Zorg geheel of gedeeltelijk opschorten, zonder tot vergoeding van schade, kosten en interesten aan de Zorgvrager gehouden te zijn, indien zij door omstandigheden die bij het sluiten van de Zorgovereenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd om haar verplichtingen na te komen. In dergelijke omstandigheden zijn mede begrepen maar hiertoe niet beperkt: het weer, het verkeer, overstromingen, brand, sociale acties zoals stakingen, overheidsmaatregelen en werkonderbrekingen en voorts alle van de wil van partijen onafhankelijke casu quo onvoorzienbare omstandigheden waardoor nakoming van een overeenkomst jegens de Zorgvrager redelijkerwijs niet meer van Zorghuis kan worden verlangd.

 12 Klachten / Reclamaties

12.1 Klachten / reclamaties kunnen door de Zorgvrager worden ingediend bij Zorghuis door middel van het indienen van een daartoe bestemd, ingevuld formulier, waarvan zich op de website van Zorghuis een model bevindt. Dit formulier kan vervolgens per post of digitaal worden verstuurd naar Zorghuis, welke een ontvangstbevestiging naar de Zorgvrager terug zal sturen.

12.2 De behandeling van een klacht / reclamatie vindt eerst plaats, nadat deze conform de in artikel 12.1 omschreven procedure schriftelijk is ingediend.

12.3 In afwijking van het bepaalde in artikel 12.2, kan een mondelinge klacht / reclamatie, bijvoorbeeld via telefonisch contact, enkel in behandeling worden genomen, in geval Zorghuis aan de Zorgvrager bevestigt dat de klacht op een dergelijke wijze kan worden ingediend.

12.4 De Zorgvrager is gehouden Zorghuis in de gelegenheid te stellen om het gebrek in de nakoming van de Zorgovereenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van Zorghuis te herstellen.

12.5 De Zorgvrager is gehouden een klacht / reclamatie, ingediend op schriftelijke of mondelinge wijze, gedegen te motiveren, bijvoorbeeld door het overleggen van de nodige documenten en/of overige zaken en voorts middels voor Zorghuis verifieerbare feiten te staven, zodat Zorghuis in staat is om de klacht of reclamatie goed te beoordelen.

12.6 Afhankelijk van de aard van de klacht / reclamatie, streeft Zorghuis er naar deze, indien door haar gehonoreerd, naar behoren en zo spoedig als mogelijk op te lossen.

12.7 In het uiterste geval kan de Zorgvrager gebruik maken de onafhankelijke instantie Klachtenportaal Zorg, waar Zorghuis is bij aangesloten. Informatie hierover is te verkrijgen op de website van Zorghuis.

12.8  Zorghuis erkent geen aansprakelijkheid voor schade, welke als gevolg van een door Zorghuis gehonoreerde klacht / reclamatie is ontstaan, met uitzondering van die schade waarvoor dekking wordt geboden door haar verzekeringen als bedoeld in artikel 13.1.

 13 Aansprakelijkheid

13.1 Zorghuis is aansprakelijk voor schade die de Zorgvrager lijdt en/of diens zaken schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten in het kader van het verlenen van de Zorg, door Zorghuis of een persoon voor wie Zorghuis wettelijk aansprakelijk is, echter tot een maximumbedrag dat ter zake van een door Zorghuis gesloten verzekering voor dit soort schadegevallen wordt uitgekeerd, althans voor zover deze aansprakelijkheid door bedoelde verzekering wordt gedekt. Indien bedoelde dekking ontbreekt, is de aansprakelijkheid beperkt in geval de Zorgovereenkomst:

13.1.a korter dan drie maanden heeft geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de

Zorgovereenkomst gemoeid is;

 13.1.b langer dan drie maanden heeft geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de Zorgovereenkomst gemoeid is over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

13.2 In geen geval is Zorghuis aansprakelijk voor gevolg- en opzichtschade en indirecte schade.

13.3 Zorghuis is enkel aansprakelijk voor schade aan de Zorgvrager en/of diens zaken ten gevolge van een niet-deugdelijke nakoming, indien de Zorgvrager, met inachtneming van het bepaalde in 12.4 van deze algemene voorwaarden, Zorghuis eerst in de gelegenheid heeft gesteld om het tekortschieten in de nakoming van de Zorgovereenkomst binnen redelijke termijn voor rekening van Zorghuis te herstellen.

13.4 Indien de Zorgvrager meent dat Zorghuis aansprakelijk is voor schade die de Zorgvrager heeft geleden, is hij gehouden Zorghuis daarvan in kennis te stellen binnen 14 dagen, nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis of de tweede gelegenheid als bedoeld in artikel 13.3, heeft plaatsgevonden.

13.5 Zorghuis is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet-leidinggevende ondergeschikten van Zorghuis.

13.6 Zorghuis is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van haar toedoen en/of nalaten in de uitvoering van de overeengekomen Zorg, indien een dergelijk toedoen en/of nalaten door het Indicatiebesluit is geboden, tenzij haar kan worden verweten dat zij bij aanvang van het bieden van de Zorg redelijkerwijs gelijk al wist of had kunnen weten dat de geboden Zorg op basis van het Indicatiebesluit, inadequaat, zinloos, onvoldoende of zelfs contra -produktief zou zijn en als gevolg hiervan de Zorgvrager schade zou lijden. Indien Zorghuis op basis van dit lid aansprakelijk kan worden gesteld, is de Zorgvrager gehouden om eerst het indicatieorgaan als bedoeld in artikel 1.3 ter zake van de schade in en/of buiten rechte aan te spreken.

13.7 Zorghuis kan niet worden aangesproken voor schade die veroorzaakt is als gevolg van een deugdelijke levering van Zorg, zoals schade die kan ontstaan ten gevolge van verkrijgen van toegang tot de woon-slaapkamer van de Zorgvrager, in geval van direct noodzakelijke hulp of alarmoproepen.

13.8 Elke aansprakelijkheid van de Zorgvrager op grond van dit artikel vervalt na drie jaren na de levering van de zaken aan de Zorgvrager.

 14 Privacy & Gegevensbehandeling

14.1 Zorghuis handelt in overeenstemming met alle wet- en regelgeving ter zake van het aanleggen, bewaren en vernietigen van dossiers, persoonsgegevens en geheimhouding.

14.2 Derden mag slechts inzage in het dossier van de Zorgvrager verleend worden, nadat de Zorgdrager hiermee schriftelijk heeft ingestemd of indien Zorghuis hiertoe ingevolge een wettelijke bepaling is verplicht. Hieronder is tevens begrepen het informeren van een wettelijke vertegenwoordiger van de Zorgvrager.

 14.3 Verstrekking kan enkel geschieden, voor zover de persoonlijke levenssfeer van derden niet geschaad wordt.

14.4 Door ondertekening van de Zorgovereenkomst geeft de Zorgvrager aan Zorghuis toestemming om zijn gegevens te gebruiken voor het leveren van de Zorg en voor interne doeleinden.

14.5 Na afloop van wettelijk voorgeschreven termijnen vernietigt Zorghuis de inhoud van het dossier van de Zorgvrager. Indien het dossier gegevens bevat die door de Zorgvrager zijn aangereikt, retourneert Zorghuis deze aan de Zorgvrager.

14.6 Tenzij wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten, gaat Zorghuis binnen drie maanden over tot vernietiging van de inhoud van het dossier over de Zorgvrager, nadat de Zorgvrager hiertoe een schriftelijk verzoek bij Zorghuis heeft ingediend. Dit verzoek kan niet gehonoreerd worden voor zover het bescheiden en gegevens betreft die redelijkerwijs voor andere zorgvragers van aanmerkelijk belang zijn.

14.7 Op verzoek van de Zorgvrager verstrekt Zorghuis inzage en afschrift van de bescheiden die deel uitmaken van het dossier van de Zorgvrager, met uitzondering van die bescheiden welke tevens de persoonlijke levenssfeer van derden betreffen. Zorghuis is gerechtigd de kosten van een dergelijk afschrift door te belasten aan de Zorgvrager.

14.8 Alle medewerkers en de door Zorghuis eventueel ingeschakelde derden die mede de Zorg leveren, zijn gebonden aan een jegens Zorghuis geldende geheimhoudingsplicht.

14.9 Zorghuis is en blijft eigenaar van de in artikel 14.1 bedoelde dossiers.

 15 Intellectuele Eigendomsrechten

15.1 Zorghuis behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op door haar aan de Zorgvrager uitgebrachte adviezen en/of publicaties ter zake van de Zorg.

 16 Overige Bepalingen & Rechts- / Forumkeuze

16.1 Indien één der bedingen in deze algemene voorwaarden als nietig wordt geoordeeld of mocht strijden met een enige wettelijke bepaling, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden.

16.2 Op alle aanbiedingen en, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlandse recht van toepassing.

16.3 Ten aanzien van alle geschillen rijzende ter zake van of in verband met aanbiedingen en/of gesloten overeenkomsten, zal de rechter te Rotterdam bevoegd zijn, onverminderd het recht van Zorghuis om de Zorgvrager in het arrondissement van de feitelijke plaats van vestiging in rechte te betrekken.